Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Video: Intel® Core™ i7 Processors - PCIe Slot Bifurcation

This video explains how PCI-Express* lanes on Intel® Core™ i7 Processor can be configured using four controllers in different ways as per the needs of the system designers.