• <Xem thêm trên Intel.com
Masthead Light

Intel® Authorized Distributors of Embedded Products

Intel® Authorized Distributors

Intel® Authorized Distributors are value-added distributors. They offer board- and system-level solutions, supply chain and design chain services, and electronic components for original equipment manufacturers. Purchase Intel® embedded products from the distributors listed below.

Australia
Australia/New Zealand Braemac (Australia)   
Latin America
North America
North America
Arrow
Avnet
  Mouser Electronics  
Enable Intelligent Designs

Hỗ trợ Intel® EDC

Nhận trợ giúp kỹ thuật và kinh doanh, đăng ký một tài khoản EDC hoặc quản lý tài khoản của bạn.

Liên hệ với chúng tôi >

Design Resources

Thảo Luận

Thảo Luận