• <Xem thêm trên Intel.com

Verifying Intel® Turbo Boost Technology on a System