Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có ở dạng tải xuống

Fast SHA512 Implementations on Intel® Architecture: White Paper

Fast SHA512 Implementations on Intel® Architecture Processors: White Paper

The paper describes a family of highly optimized implementations of the SHA512 cryptographic hash algorithm, which provide industry leading performance on a range of Intel® processors for a single data buffer consisting of an arbitrary number of data blocks.

This paper also describes the overall design of the SHA512 software, delves into some of the detailed optimizations, and presents a summary of the performance of some versions of the code.

Read the full Fast SHA512 Implementations on Intel® Architecture Processors: White Paper.

Video Liên Quan