Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có ở dạng tải xuống

Intel® Data Plane Development Kit Optimizes Packet Processing

Intel® Data Plane Development Kit Optimizes Packet Processing

The presentation provides an overview of the Intel® Data Plane Development Kit, which consolidates assets, enables multiple workloads on a single architecture, and is optimized for packet processing.

Other benefits include distribution of enabling software under flexible and cost-free licensing model for maximum customer usability.

Read the full Intel® Data Plane Development Kit Optimizes Packet Processing Presentation.

Video Liên Quan