Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Video: Intel® AMT - Automatic Hard Disk Swap

This video demos the Intel® Active Management Technology (Intel® AMT) feature for automatic hard disk swap for boot up fail due to software corruption.