Intel® Firmware Support Package (Intel® FSP) for the Intel® Atom™ Processor C2000 Product Family (Gold 1): Readme


  • Tải xuống PDF

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống