Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có ở dạng tải xuống

Using GStreamer* for Hardware-Accelerated Video Decoding

The white paper describes a software stack needed to enable hardware-accelerated video decoding on the Intel® Atom™ processor E6xx series platform that allows a user to play high-definition videos while using low power. The document includes details on GStreamer* and other multimedia components necessary for the software stack.
>Read the full Using GStreamer* for Hardware-Accelerated Video Decoding White Paper.

Video Liên Quan