Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có ở dạng tải xuống

Enabling MPlayer to Communicate with Intel® Technology

The white paper describes how to reduce processor workload by more than 50 percent using video acceleration API with MPlayer to communicate directly with the Intel® Embedded Graphics Driver.

Media playback on an Intel® Atom™ platform is optimal when video decoding is handled by the video engine instead of the CPU. This frees up the CPU for non-video applications. To use the video engine, an application such as a media player needs to use the appropriate API to communicate with the video driver that controls the video engine.

Read the full Enabling MPlayer to Communicate with Intel® Technology White Paper.

Video Liên Quan