Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có ở dạng tải xuống

Intel® Embedded Graphics Drivers 10.4 Enhances Computing

The document provides an overview of Intel® Embedded Graphics Drivers 10.4, which is targeted for embedded platforms. The driver set speeds time-to-market by allowing in-house custom configurations while maintaining a competitive performance profile.

The document provides a description of Intel® Dynamic Display Configuration Technology, which is used with the driver set, and the flexibility of cross-platform consistency.

Read the full Intel® Embedded Graphics Drivers 10.4 Enhances Computing Product Brief.