Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có ở dạng tải xuống

White Paper: Minimal Intel® Architecture Boot Loader—Bare Bones Functionality Required for Booting an Intel® Architecture Platform

Minimum Steps Necessary to Boot an Intel® Architecture Platform

The white paper describes the order and minimum steps required, and generates a central repository of documents necessary to boot an Intel® architecture platform.

Two approaches typically are taken by Intel when a new platform is developed and a boot loader solution is required:
• A BIOS is employed.
• A custom boot loader is developed.

The driving factor for the decision between the two typically is based on the features desired. BIOS has all the features and configurability available, whereas, a custom boot loader may work only for a specific board with specific hardware.

Read the full Minimum Steps Necessary to Boot an Intel® Architecture Platform White Paper.

Video Liên Quan