• <Xem thêm trên Intel.com
Masthead Light

Embedded: Intel® Atom™ Processors and Chipsets

Recommended Intel® Atom™ processors for intelligent apps

Intel® Atom™ Processors

 

Intel® Atom™ Processors

Embedded platforms based on validated combinations Intel® Atom™ processors and chipsets provide2:

  • Performance/watt leadership: enabling intelligence under 5W
  • Exceptional flexibility to incorporate a wide range of standard and user-configurable I/O interfaces
  • Software compatibility and scalability of Intel® architecture
  • Choice of operating systems
  • Intel’s extended life cycle support and product roadmap

Recommended Products

Intel® Atom™ processor E3800 product family (formerly Bay Trail)

Intel® Atom™ processor C2000 product family (formerly Rangeley)

Intel® Atom™ processor N2000 and D2000 series with Intel® NM10 Express Chipset (formerly Cedar Trail)

Intel® Atom™ processor E6xx series with Intel® Platform Controller Hub EG20T (formerly Queens Bay)1

Intel® Atom™ processors 400 and 500 series with Intel® 82801HM I/O Controller (formerly Luna Pier)

Design Resources

Thảo Luận

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

open

1. Giá trị TDP cho Bộ xử lý Intel® Atom™ Dòng E6xx là các ước tính pre-silicon. SPEC* CPU2006 là một đánh giá chấm điểm tiêu chuẩn công nghiệp được thiết kế để cung cấp các phép đo hiệu năng có thể được sử dụng để so sánh các khối lượng công việc sử dụng nhiều tính toán trên các hệ thống máy tính khác nhau. Các kiểm tra SPEC* CPU2006 trên các bộ vi xử lý Intel® được đo bằng cách sử dụng các hệ thống riêng có cấu hình tốt. Những kết quả này có thể phản ánh hoặc có thể không phản ánh hiệu năng tương đối của bộ vi xử lý Intel trong các hệ thống với các thiết kế hoặc cấu hình phần cứng hoặc phần mềm khác (bao gồm cả trình biên dịch). Người mua nên tham khảo các nguồn thông tin khác, bao gồm cả các đánh giá chấm điểm hệ thống, để đánh giá hiệu năng của các hệ thống mà họ đang xem xét mua. Để biết thêm thông tin về SPEC* CPU2006, vui lòng truy cập www.spec.org/cpu2006/. Đối với mô tả về hệ thống được sử dụng để có được các kết quả kiểm tra này và thông tin khác về bộ vi xử lý và hiệu năng hệ thống cũng như đánh giá chấm điểm, hãy truy cập trang web của Intel tại www.intel.com, hoặc gọi 1-800-628-8686.

2. Các kiểm tra và đánh giá hiệu năng được đo bằng cách sử dụng các hệ thống và/hoặc thành phần máy tính cụ thể và phản ánh hiệu năng gần đúng của các sản phẩm Intel® như được đo bởi những kiểm tra này. Mọi khác biệt trong cấu hình hoặc thiết kế phần mềm hay phần cứng hệ thống có thể ảnh hưởng đến hiệu năng thực tế. Người mua nên tham khảo các nguồn thông tin khác để đánh giá hiệu năng của hệ thống hoặc cấu phần mà họ đang có ý định mua. Để biết thêm thông tin về các kiểm tra hiệu năng và về hiệu năng của các sản phẩm Intel, hãy truy cập www.intel.com/content/www/us/en/benchmarks/resources-benchmark-limitations.html.