Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

2nd Generation Intel® Core™ Mobile Processor Datasheet, Vol. 1

2nd Generation Intel® Core™ Mobile Processor Datasheet, Vol. 1

2nd Generation Intel® Core™ Processor Family Mobile, and Intel® Celeron® Processor Family Mobile Datasheet, Volume 1

Supporting Intel Core i7 Mobile Extreme Edition Processor Series and Intel Core i5 and i7 Mobile Processor Series

Supporting Intel® Celeron® Mobile Processor Series

This is Volume 1 of 2 July ...2011

The 2nd Generation Intel Core processor family mobile and Intel Celeron processor family mobile are the next generation of 64-bit, multi-core mobile processor built on 32- nanometer process technology. Based on a new micro-architecture, the processor is designed for a two-chip platform. The two-chip platform consists of a processor and Platform Controller Hub (PCH). The platform enables higher performance, lower cost, easier validation, and improved x-y footprint. The processor includes Integrated Display Engine, Processor Graphics and Integrated Memory Controller and is designed for mobile platforms. The processor comes with either 6 or 12 Processor Graphics execution units (EU). The processor may be offered in a rPGA988B, BGA1224 or BGA1023 package. Figure 1-1 shows an example platform block diagram.

Read the full 2nd Generation Intel® Core™ Mobile Processor Datasheet, Vol. 1.

Video Liên Quan