Norco BIS-6630* Intel® Atom™ Processor N2800 Development Kit

The Norco BIS-6630* is a compact, fanless embedded PC developed around the Intel® Atom™ processor N2800 (formerly known as Cedar Trail) for industrial, media player, kiosk, point of sale, and single board computer applications. With unparalleled, 12-watt power-performance efficiency, and a size of 7.5 inches x 7.5 inches x 2.5 inches, the BIS-6630 offers continual connectivity with six USB hubs, six COM ports, two-gigabit Ethernet, Wi-Fi option via two mini-PCIe* slots, one VGA, one DVI-D at up to 1920 x 1080, internal 18-bit low-voltage differential signaling (LVDS) at up to 1366 x 768 resolution, Intel® High Definition Audio (Intel® HD Audio), 2.5-inch SATA drive bay and mSATA option, 12-volt direct current (VDC) power input, and support for Windows Embedded* 7, Windows* 7, and future Linux* systems.

Applications: Industrial, media player, kiosk, point of sale, and single board computer

Enable Intelligent Designs

Developer kit available while supplies last:

 $279 USD    $149 USD

Norco support

Shenzhen, China

Phone: 86-755-27697548

Email: norco_rd@norco.com.cn


Europe

Contact: Wu Yong

Phone: 31-(0)40-2028140

Email: wuyong@norco.com.cn


USA

Contact: Bin Lin

Phone: 909-594-7600 ext.111

Email: bl@habeyusa.com

Design Resources

Thảo Luận

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

open

1. Các nền tảng Đánh giá của Intel là sản phẩm tiền phát hành và/hoặc sản phẩm đang phát triển chỉ dành cho sử dụng kỹ thuật trong môi trường thí nghiệm và được cung cấp cho khách hàng và các bên thứ ba cho các mục đích xác nhận, đánh giá, phát triển và trình diễn. Các nền tảng đánh giá không nhằm mục đích để sử dụng tại một địa điểm dân cư. Bằng cách thực hiện theo quy trình để đặt hàng một nền tảng đánh giá, bạn xác nhận rằng nền tảng đánh giá này có thể chưa được kiểm tra hoặc phê chuẩn bởi bất kỳ cơ quan hoặc tổ chức phê chuẩn nào về an toàn điện, tính tương thích điện từ, viễn thông hoặc các chương trình quản lý sản phẩm khác tại thời điểm phân phối. Bạn đồng ý sử dụng nền tảng đánh giá theo thỏa thuận bằng cách bấm chuột được áp dụng cho việc cung cấp những nền tảng này và bất kỳ yêu cầu quy định nào về sản phẩm hiện hành tại địa phương. Nếu có các yêu cầu quy định bổ sung về sản phẩm, bạn đồng ý hoặc đảm bảo rằng việc sử dụng nền tảng đánh giá phù hợp với tất cả các yêu cầu quy định về sản phẩm hiện hành này hoặc chấm dứt việc sử dụng nền tảng đánh giá và trả lại cho Intel. Bạn có trách nhiệm đảm bảo việc sử dụng nền tảng đánh giá không gây nhiễu điện từ có hại cho việc tiếp nhận sóng vô tuyến hoặc radio. Với những mời chào sản phẩm yêu cầu đăng ký/phê duyệt: các tiêu chí lựa chọn là do Intel tự quyết định và việc đăng ký không đảm bảo nhận được bo mạch hoặc tài liệu. Người đăng ký sẽ được thông báo qua email, nếu được chấp thuận. Một số chương trình có thể giới hạn một bo mạch chủ cho mỗi dự án. Mỗi dự án yêu cầu một đơn đăng ký riêng. Ngày chương trình (mở/đóng/chuyển hàng/đăng ký, v.v.) có thể thay đổi.