• <Xem thêm trên Intel.com

Intel® Development Toolkit for Data Gateways

Hardware and software solution for the Internet of Things

Kontron Machine-to-Machine Smart Services System

The Intel® Development Toolkit for Data Gateways is a packaged, pre-validated hardware and software solution targeted at the Internet of Things (IoT) gateway market.1

The development toolkit includes a sample Kontron IoT gateway system and development software from Wind River Systems and McAfee. Using the development toolkit, a developer can create a software image to be deployed on mass-produced IoT gateway devices. Once installed, IoT gateway devices provide data analytics and enable data flow from installed machinery to the cloud.

The Intel® Development Toolkit for Data Gateways contains:

 • One Kontron M2M* system (Note: The system is manufactured by Kontron, features an Intel® Atom™ processor E620, and comes preloaded with a Wind River Intelligent Device Platform XT* 1.0 system image.)
 • One USB flash drive with Wind River Intelligent Device Platform XT 1.0 installation software
 • One power adapter with U.S. and European power cords
 • Two 802.11/802.15.4 antennas
 • Two 3G antennas with adapters
 • Two micro USB to USB adapter cables
 • One micro HDMI* to HDMI adapter cable

Software included on a USB flash drive:

 • Wind River Intelligent Device Platform XT 1.0—featuring the Wind River Workbench* development environment

Kontron M2M system I/O ports:

 • 3G/4G SIM card slot
 • Two Wi-Fi (802.11) antennas
 • Two cellular 3G/4G antennas
 • RJ-45 Ethernet
 • 12 volt power
 • Micro SD flash card slot
 • Primary micro HDMI video output
 • Secondary micro HDMI video output
 • USB 2.0 port
 • Two micro USB 2.0 ports
 • One quarter-inch stereo audio headphone or line out
 • One quarter-inch mono audio microphone or line in

Dimensions: 92mm x 100mm x 62mm (not including antennas)

System weight: 0.8 lb. (0.36 kg)

Packaged kit weight: 2.35 lb. (1.1 kg)

 

Resources

Enable Intelligent Designs

Availability

To inquire about availability, e-mail the product support team.

Data gateways support

There are a number of ways to get support for your Intel® Development Toolkit for Data Gateways: 

Design Resources

Thảo Luận

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

open

1. Các nền tảng Đánh giá của Intel là sản phẩm tiền phát hành và/hoặc sản phẩm đang phát triển chỉ dành cho sử dụng kỹ thuật trong môi trường thí nghiệm và được cung cấp cho khách hàng và các bên thứ ba cho các mục đích xác nhận, đánh giá, phát triển và trình diễn. Các nền tảng đánh giá không nhằm mục đích để sử dụng tại một địa điểm dân cư. Bằng cách thực hiện theo quy trình để đặt hàng một nền tảng đánh giá, bạn xác nhận rằng nền tảng đánh giá này có thể chưa được kiểm tra hoặc phê chuẩn bởi bất kỳ cơ quan hoặc tổ chức phê chuẩn nào về an toàn điện, tính tương thích điện từ, viễn thông hoặc các chương trình quản lý sản phẩm khác tại thời điểm phân phối. Bạn đồng ý sử dụng nền tảng đánh giá theo thỏa thuận bằng cách bấm chuột được áp dụng cho việc cung cấp những nền tảng này và bất kỳ yêu cầu quy định nào về sản phẩm hiện hành tại địa phương. Nếu có các yêu cầu quy định bổ sung về sản phẩm, bạn đồng ý hoặc đảm bảo rằng việc sử dụng nền tảng đánh giá phù hợp với tất cả các yêu cầu quy định về sản phẩm hiện hành này hoặc chấm dứt việc sử dụng nền tảng đánh giá và trả lại cho Intel. Bạn có trách nhiệm đảm bảo việc sử dụng nền tảng đánh giá không gây nhiễu điện từ có hại cho việc tiếp nhận sóng vô tuyến hoặc radio. Với những mời chào sản phẩm yêu cầu đăng ký/phê duyệt: các tiêu chí lựa chọn là do Intel tự quyết định và việc đăng ký không đảm bảo nhận được bo mạch hoặc tài liệu. Người đăng ký sẽ được thông báo qua email, nếu được chấp thuận. Một số chương trình có thể giới hạn một bo mạch chủ cho mỗi dự án. Mỗi dự án yêu cầu một đơn đăng ký riêng. Ngày chương trình (mở/đóng/chuyển hàng/đăng ký, v.v.) có thể thay đổi.