Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

High-Performance Storage Encryption on Intel® Architecture

White Paper: Describes the performance benefits of optimizing storage encryption on Intel® architecture. (v.1, Aug. 2010)

Video Liên Quan