Masthead Light

Intel Embedded Processor and Chipset Resources

High-performance, energy-efficient processors for today’s intelligent applications

Intel provides comprehensive product lines, including chipsets, single- and multi-port gigabit and 10-gigabit Ethernet controllers, and networked storage.1, 2

Design Resources

Thảo Luận

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

open

1. Các kiểm tra và đánh giá hiệu năng được đo bằng cách sử dụng các hệ thống và/hoặc thành phần máy tính cụ thể và phản ánh hiệu năng gần đúng của các sản phẩm Intel® như được đo bởi những kiểm tra này. Mọi khác biệt trong cấu hình hoặc thiết kế phần mềm hay phần cứng hệ thống có thể ảnh hưởng đến hiệu năng thực tế. Người mua nên tham khảo các nguồn thông tin khác để đánh giá hiệu năng của hệ thống hoặc cấu phần mà họ đang có ý định mua. Để biết thêm thông tin về các kiểm tra hiệu năng và về hiệu năng của các sản phẩm Intel, hãy truy cập www.intel.com/content/www/us/en/benchmarks/resources-benchmark-limitations.html.

2. Giá trị TDP cho Bộ xử lý Intel® Atom™ Dòng E6xx là các ước tính pre-silicon. SPEC* CPU2006 là một đánh giá chấm điểm tiêu chuẩn công nghiệp được thiết kế để cung cấp các phép đo hiệu năng có thể được sử dụng để so sánh các khối lượng công việc sử dụng nhiều tính toán trên các hệ thống máy tính khác nhau. Các kiểm tra SPEC* CPU2006 trên các bộ vi xử lý Intel® được đo bằng cách sử dụng các hệ thống riêng có cấu hình tốt. Những kết quả này có thể phản ánh hoặc có thể không phản ánh hiệu năng tương đối của bộ vi xử lý Intel trong các hệ thống với các thiết kế hoặc cấu hình phần cứng hoặc phần mềm khác (bao gồm cả trình biên dịch). Người mua nên tham khảo các nguồn thông tin khác, bao gồm cả các đánh giá chấm điểm hệ thống, để đánh giá hiệu năng của các hệ thống mà họ đang xem xét mua. Để biết thêm thông tin về SPEC* CPU2006, vui lòng truy cập www.spec.org/cpu2006/. Đối với mô tả về hệ thống được sử dụng để có được các kết quả kiểm tra này và thông tin khác về bộ vi xử lý và hiệu năng hệ thống cũng như đánh giá chấm điểm, hãy truy cập trang web của Intel tại www.intel.com, hoặc gọi 1-800-628-8686.