Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có ở dạng tải xuống

Processor Comparison Chart: Digital Signage

Digital Signage Processor Comparison Chart

Select the right Intel® processor for a digital signage design by comparing features and benefits with levels of audience engagement and ROI.

Read the full Digital Signage Processor Comparison Chart.

Video Liên Quan