• <Xem thêm trên Intel.com

Intel® Xeon® Processor 5100 Series: Thermal Guide

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống

Find thermal management and measurement techniques and the impact of integrated thermal management logic.