• <Xem thêm trên Intel.com

Chia Sẻ và Giao Tiếp với Liên Minh Wi-Fi và Intel

Aicha Evans, Tổng Giám Đốc Phụ Trách Lĩnh Vực Không Dây Xách Tay và Edgar Figueroa, Giám Đốc Điều Hành Liên Minh Wi-Fi nói chuyện về tương lai của xử lý tính toán không dây và Wi-Fi sẽ thay đổi thế giới như thế nào.