Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Composing the Construction of “Shelly”

Discusses the construction of “Shelly,” the technical issues involved, and how the demo robot handles real-time performance. (v.1, Nov. 2013)