Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Composing the Artistic Design of “Shelly”

Discusses the futuristic and traditional concepts behind the artistic design of “Shelly,” an instrument playing demo robot. (v.1, Nov. 2013)