Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Intel® True Scale Fabric: Software Maintenance Agreement

Intel® True Scale Fabric: Software Maintenance Agreement

Sole Agreement
These terms and conditions constitute the entire agreement (“Agreement”) between Intel Corporation (“Intel”) and users of Intel software (“End-Customers”) with respect to technical support and maintenance (“Software Maintenance”) of the Intel software (“Software”) as described herein. Intel Software does not include ...firmware included with Intel hardware products. These Terms and Conditions are the sole and exclusive terms governing all Software Maintenance provided by Intel (or its agents or subcontractors) for the Software. Intel shall not be bound by any terms or conditions not set forth in this Agreement. These Terms and Conditions may be modified only by written amendment executed by Intel.

Read the full Intel® True Scale Fabric Software Maintenance Agreement.

Video Liên Quan