Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Civilization V* Demo on Ultrabook™

Demonstration of touchscreen controls for Civilization V* shows the integration of gaming on an Intel-inspired Ultrabook™ with Windows* 8.