Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Intel® Virtualization Technology for Connectivity: I/O Virtualization

Enabling I/O virtualization with VMDq and SR-IOV, network controllers reduce I/O server overhead for data center performance and efficiency.