Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Ethernet Controllers Assist I/O and Virtualization

Ethernet controllers with single-root I/O virtualization bypass CPU when moving data to and from a virtual machine dedicated for I/O.