• <Xem thêm trên Intel.com

I210-AS/IS Reference Design: Schematic

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống

I210-AS/IS Reference Design: Schematic

Technical images of the I210-AS/IS reference design, including support circuits, power supply tree, switching regulator, and test interface.

See the full I210-AS/IS Reference Design Schematic.