• <Xem thêm trên Intel.com

Intel® Ethernet Server Adapters, Microsoft Windows Server* 2008

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống