• <Xem thêm trên Intel.com

Intel® Ethernet I340 Server Adapter: Product Brief

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống