• <Xem thêm trên Intel.com

Intel® Ethernet Controller I350: Reference Design

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống