• <Xem thêm trên Intel.com

Intel® 82580 EB / 82580 DB GbE LAN Controller FAQs

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống