• <Xem thêm trên Intel.com

Intel® 82580 GbE Controller: Reference Design Schematics

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống