• <Xem thêm trên Intel.com

Intel® 82579 GbE PHY: Datasheet, Vol. 2.1

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống