• <Xem thêm trên Intel.com

Intel® 82575EB GbE Controller: Software Manual and EEPROM Guide

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống