• <Xem thêm trên Intel.com

Intel® 82573 NVM Map, Programming Guide: Application Note

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống