• <Xem thêm trên Intel.com

Intel® 82566 Gigabit Platform LAN Connection: Thermal Design

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống