• <Xem thêm trên Intel.com

Intel® 82563EB/82564EB LAN on Motherboard: Design Guide

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống