• <Xem thêm trên Intel.com

Intel® 82551QM Fast Ethernet Multifunction PCI/CardBus Controller

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống