• <Xem thêm trên Intel.com

Intel® 82546GB Gigabit Ethernet Controller: Specification Update

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống