Rất tiếc, bản PDF này chỉ có ở dạng tải xuống

Intel® 82546GB Gigabit Ethernet Controller: Specification Update

Specification update for Intel® 82546GB Gigabit Ethernet Controller covers errata, specification changes, and clarifications.

Video Liên Quan