• <Xem thêm trên Intel.com

Intel® 82541 Gigabit Ethernet Controller Family: Datasheet

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống