Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

3rd Gen Core™ vPro™ Processor Family Launch Webinar Replay video

Hear from Rick Echevarria, VP, IAG and GM of the Business Client Platforms Division, for an in-depth look at the 3rd Generation Intel® Core™ vPro™ processor family and how it’s bridging the gap between what CIOs’ need and what business users want.