Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Embedded IA System with DDR3 ECC SO-DIMMs Design Considerations

White Paper: Addresses embedded Intel® architecture system design with ECC SO-DIMMs, including background, product planning, board design, and software considerations. (v.2, Sep. 2012)

Explore the Resource & Design Center

Video Liên Quan