Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Intel® iSCSI Remote Boot Application Notes for BIOS Engineers

Covers purpose, remote boot option ROM image options, PCI 3.0 and EEPROM considerations, memory and image storage requirements, BIOS operations, and corruption. (v.1.4, Dec. 2015)

Explore the Resource & Design Center

Video Liên Quan