Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Intel® Ethernet Controller I211: Datasheet

Datasheet provides the external architecture of Intel® Ethernet Controller I211 features, including device operation, pin descriptions, register definitions, for software developers, test engineers, and others. (v.2.8, Sep. 2015)

Explore the Resource & Design Center

Video Liên Quan