Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Intel® Ethernet Controller X540: Specification Update

Update to the Intel® Ethernet Controller X540 datasheet, including hardware sightings, clarifications, changes, updates, and errata. (v.3.2, Jul. 2016)

Explore the Resource & Design Center

Video Liên Quan