Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Intel® Ethernet Controller I350: Datasheet

External architecture reference for software device developers, board designers, and engineers needing specific technical or programming information. (v.2.4, Jan. 2016)

Explore the Resource & Design Center

Video Liên Quan