Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Intel® 82599 10 Gigabit Ethernet Controller: Specification Update

This document applies to the Intel® 82599 10 GbE Controller. This document is an update to a published specification, the Intel® 82599 10 GbE Controller Datasheet. It is intended for use by system manufacturers and software developers. All product documents are subject to frequent revision and new order numbers will apply. (v.3.7, Jul. 2016)

Explore the Resource & Design Center

Video Liên Quan