Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Intel® 82599 10 Gigabit Ethernet Controller: Product Brief

Delivering performance, I/O virtualization capability, and unified networking, the Intel® 82599 10GbE Controller transforms data centers with reliability, scalability, and mobility. (v.2, Dec. 2011)

Explore the Resource & Design Center

Video Liên Quan