Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Design Large Communication Infrastructures: Platform Brief

Utilizing the server-class Intel® Xeon® processor E5-2600 and E5-2400 series paired with the Intel® Communications Chipset 89xx Series, this platform enables three communications workloads : application, control and packet processing, and provides hardware acceleration services for more efficient cryptographic and compression performance.

Embedded and IoT


Find in-depth documentation, tools, and resources for embedded and IoT developers.

Start designing