• <Xem thêm trên Intel.com

Sự bình đẳng

Có phải một số người công bằng hơn người khác?

Sự bình đẳng: Có phải một số người công bằng hơn người khác? Equality: Are Some More Equal than Others?

Tóm tắt bài dạy / Unit Summary

Học sinh tham gia vào một loạt hoạt động tìm hiểu về cách những cá nhân trên khắp thế giới đã phấn đấu để giành được quyền bình đẳng cho bản thân và cho những người khác. Bằng việc tạo ra một lịch trình mô tả lịch sử của quyền con người trong một lĩnh vực cụ thể phù hợp với mình, học sinh sẽ tìm hiểu về quyền con người. Theo đó, các nhóm học sinh từ 3-6 người sẽ lựa chọn một chủ đề cụ thể liên quan đến vấn đề quyền con người trên khắp thế giới để tìm hiểu sâu hơn. Trong nhóm, mỗi học sinh nghiên cứu về một cá nhân tích cực trong phong trào quyền con người và đóng vai người này trong hội thảo quốc tế giả định về quyền con người. Sản phẩm cuối cùng của dự án là một bản tin về vấn đề quyền con người tại một quốc gia cụ thể. Vào cuối bài học, học sinh sẽ làm bài kiểm tra viết trong đó các em phải tổng hợp các thông tin từ cuộc hội thảo và các bản tin. Bộ câu hỏi định hướng / Curriculum-Framing Questions

 • Essential Question: Câu hỏi khái quát
  Ai là người có trách nhiệm tạo điều kiện thúc đẩy quyền bình đẳng cho tất cả mọi người?
 • Unit Questions: Câu hỏi bài học
  Tại sao định nghĩa về quyền con người lại khác nhau tùy theo các nền văn hóa và quốc gia?
  Cá nhân gây ảnh hưởng đến chính sách công về các vấn đề quyền con người theo những cách nào?
 • Content Questions: Câu hỏi nội dung
  Các vấn đề nào có ý nghĩa lịch sử quan trọng trong phong trào nhân quyền ở nước bạn và trên toàn cầu?
  Những sự kiện quan trọng nào đã xảy ra trong các cuộc đấu tranh giành quyền bình đẳng ở nước bạn và trên toàn thế giới?
  Một số người đã tham gia vào các phong trào nhân quyền là những ai? Và họ có những đóng góp gì?

Tiến trình đánh giá / Assessment Processes
Xem các đánh giá lấy học sinh làm trung tâm được sử dụng như thế nào trong kế hoạch bài dạy Sự bình đẳng: Có phải một số người công bằng hơn người khác? Những đánh giá này giúp học sinh và giáo viên đặt ra mục tiêu, giám sát sự tiến bộ của học sinh, đưa ra các ý kiến phản hồi, đánh giá tư duy, các quy trình, các bước tiến hành cũng như các sản phẩm; và ôn tập trong suốt chu trình học tập..

Các bước tiến hành bài dạy / Instructional Procedures
Ngày 1–3: Lịch trình về nhân quyền
Trình chiếu bài giới thiệu đa phương tiện (ppt) và tiến hành một thảo luận nhỏ về những gì học sinh biết về vấn đề nhân quyền ở nước mình và trên toàn thế giới và Câu hỏi bài học Tại sao định nghĩa về quyền con người lại khác nhau tùy theo các nền văn hóa và quốc gia?

Chọn một chủ đề về quyền con người phù hợp với học sinh của mình để tiến hành như phần mở đầu cho chủ đề chính (ví dụ như quyền công dân, tự do tôn giáo, quyền trẻ em, …)

Giới thiệu một đoạn phim và/hoặc tài liệu web liên quan đến chủ đề nhân quyền đã lựa chọn (ví dụ như đoạn phim của PBS về quyền phụ nữ "Không chỉ cho riêng bản thân chúng tôi" – Not for Ourselves Alone)

Sử dụng tài liệu các nguồn tài nguyên lịch trình (doc), chọn một trong số những tài nguyên liên quan đến lĩnh vực nhân quyền đã được tuyển chọn để lớp tiến hành nghiên cứu, và phân chia lịch trình thành các phần khác nhau. Giao cho mỗi nhóm học sinh từ 3-6 em một phần. Phát phiếu giao nhiệm vụ lịch trình về vấn đề nhân quyền (doc) và phiếu tự đánh giá lịch trình (doc) mọi học sinh. Thảo luận và trả lời các câu hỏi về các hướng dẫn cho hoạt động này. Hướng dẫn mỗi nhóm sử dụng lịch trình trang web về chủ đề bạn đã chọn cho cả lớp để tạo ra và xác định các thông tin nhằm nghiên cứu sâu hơn. Giới thiệu lịch trình về quyền phụ nữ (xls) làm ví dụ cho học sinh hình dung về một phần của lịch trình. (Hoạt động này chỉ mang tính thăm dò và không cần phải đánh giá, mặc dù có cung cấp phiếu tự đánh giá.) Sau khi học sinh hoàn thành các phần của lịch trình, yêu cầu các em đưa các câu hỏi mô tả trong phiếu giao nhiệm vụ lịch trình.

Thu các câu hỏi về lịch trình do các nhóm viết ra vào cuối ngày thứ 2 và bố trí lại theo từng nhóm để các nhóm học sinh trả lời vào Ngày 3.

Cho học sinh thời gian để xem qua tất cả các lịch trình, sau đó giao cho mỗi nhóm một bộ gồm 5 câu hỏi để trả lời vào giấy khổ lớn. Đại diện của nhóm sau đó sẽ trình bày các ý kiến trả lời của nhóm mình trước lớp.

Sau khi các nhóm trình bày, tiến hành thảo luận toàn thể lớp với những câu hỏi sau:

 • Điều gì đã thúc đẩy những người tham gia vào cuộc đấu tranh những quyền như trong chủ đề các em vừa nghiên cứu?
 • Cuộc đấu tranh đó có còn phù hợp với nơi này, trong thời điểm hiện nay không?
 • Ai có trách nhiệm đảm bảo cho mọi người đều có quyền bình đẳng?
 • Các cá nhân gây ảnh hưởng đến chính sách công về các vấn đề quyền con người theo những cách nào?

Ngày 4–8: Hội thảo quốc tế
Phát phiếu giao nhiệm vụ hội thảo quốc tế (doc), và giao nhiệm vụ cho học sinh thực hiện các bài trình bày trong hội thảo quốc tế, trong đó các nhóm học sinh lựa chọn một chủ đề về nhân quyền (ví dụ như quyền trẻ em, tù chính trị, thuê mướn hay bạo lực đối với phụ nữ) và điều tra về chủ đề đó trên toàn cầu. Yêu cầu xem các lịch trình và tham khảo một số trang web để chọn chủ đề nghiên cứu. Cho học sinh từ 3-4 ngày để thực hiện bài trình bày, giám sát quá trình thực hiện bằng cách sử dụng phiếu hỗ trợ thực hiện bài trình bày trước hội thảo quốc tế (doc) và bản tiêu chí đánh giá bài trình bày trước hội thảo quốc tế (doc).

Yêu cầu học sinh ghi chép trong quá trình thuyết trình, đặc biệt những ý tưởng liên quan đến Câu hỏi khái quát Ai là người có trách nhiệm tạo điều kiện thúc đẩy quyền bình đẳng cho tất cả mọi người? Học sinh sẽ cần sử dụng những ghi chép này trong bài kiểm tra viết cuối cùng.

Ngày 9–12: Bản tin
Giao nhiệm vụ thực hiện bản tin (doc), trong đó các nhóm học sinh lựa chọn một quốc gia, nghiên cứu một số vấn đề nhân quyền trong lịch sử hoặc đương đại của quốc gia đó và viết bài. Giám sát tiến trình bằng phiếu hỗ trợ thực hiện bản tin (doc) và phiếu tự đánh giá bản tin (doc). Tham khảo bản tin ví dụ về quyền phụ nữ ở Ấn Độ (doc).

Ngày 13–14
Cung cấp cho học sinh bản sao của Tuyên ngôn Liên hợp quốc về Quyền con người*. Yêu cầu học sinh nêu ra 10 quyền quan trọng nhất trong tài liệu này. Các quyền này không nên được liệt kê theo bất cứ ưu tiên nào.

Sử dụng Công cụ Xếp loại Trực quan, chia học sinh theo nhóm và yêu cầu các em sắp xếp các quyền theo các quan điểm khác nhau và sau đó so sánh các sắp xếp này, dùng các câu hỏi sau:

 • Khi làm việc theo nhóm, các em sẽ sắp xếp các quyền ra sao?
 • Các em cho rằng một trong các quốc gia mà lớp nghiên cứu sẽ sắp xếp các quyền ra sao?
 • Các nhóm khác nhau đang đấu tranh giành quyền bình đẳng sẽ sắp xếp các quyền như thế nào?

Sau hoạt động sắp xếp, để học sinh thảo luận các câu hỏi sau trong các nhóm nhỏ hoặc lớn:

 • Những quyền nào có ý nghĩa quan trọng trong quá khứ hơn là hiện tại?
 • Những quyền nào không quan trọng lắm trong quá khứ nhưng lại quan trọng trong hiện tại?
 • Những quyền mới nào có thể xuất hiện trong tương lai?
 • Những người dân thường có thể hoặc nên làm gì để giúp những người khác giành được sự bình đẳng về quyền con người?

Đảm bảo phải xem các nhận xét học sinh viết ra và đồng thời sử dụng công cụ đánh giá trực quan để đánh giá mức độ hiểu biết và tư duy bậc cao của học sinh.

Phát phiếu giao nhiệm vụ bài kiểm tra cuối bài học (doc) vào ngày trước bài kiểm tra và khuyến khích học sinh thu thập và mang theo bất kỳ thông tin nào mà các em cho rằng mình có thể sử dụng.

Trong ngày học cuối cùng của bài học, yêu cầu học sinh viết một bài luận kiểm tra theo chủ đề gợi ý sau:

 • Những điều kiện nào tạo ra quyền bình đẳng cho mọi công dân? Và ai có trách nhiệm tạo ra những điều kiện đó?

Yêu cầu học sinh sử dụng các thông tin cụ thể từ nghiên cứu của chính mình, từ các bài trình bày cho hội thảo quốc tế, và các bản tin để hỗ trợ cho các kết luận của mình. Học sinh có thể sử dụng phiếu tự đánh giá bài kiểm tra cuối bài học (doc) để định hướng cho bài viết này.

Các kỹ năng cần thiết / Prerequisite Skills

 • Kỹ năng soạn thảo văn bản và nghiên cứu
 • Sử dụng các phần mềm trình bày đa phương tiện, bảng tính và ấn bản.

Điều chỉnh dạy học theo đối tượng / Differentiated Instruction
Học sinh tiếp thu chậm

 • Chia lớp học thành những nhóm nhỏ, không đồng đều về chất lượng học sinh để hỗ trợ cho mọi học sinh
 • Đưa ra các lựa chọn cho phép học sinh tham gia dự án một cách bình đẳng bằng cách sử dụng các tài liệu thu hút học sinh theo từng khả năng
 • Thường xuyên kiểm tra và cung cấp hỗ trợ công việc để giúp học sinh tập trung và đi đúng hướng.

Học sinh năng khiếu

 • Khuyến khích học sinh chọn những tài liệu phức tạp hơn để đọc, nghiên cứu các chủ đề sâu hơn và áp dụng tư duy bậc cao vào những nhiệm vụ được giao

Học sinh đang học tiếng Anh

 • Cho phép học sinh tiến hành nghiên cứu bằng tiếng ngôn ngữ mẹ đẻ, có thể nghiên cứu về chính quốc gia xuất thân của mình (nếu muốn)
 • Khuyến khích học sinh trao đổi những kiến thức đặc sắc từ nền văn hóa của mình trong lớp học
 • Tạo các nhóm không đồng nhất để giúp học sinh thực hành sử dụng tiếng Anh trong một môi trường thân mật

Xuất xứ hồ sơ bài dạy / Credits
Một giáo viên đã tham gia Chương trình Dạy học của Intel và sau đó đã đưa ra ý tưởng dự án lớp học này. Một nhóm giáo viên đã phát triển thành ví dụ mà bạn thấy ở đây.

Sự bình đẳng

Tóm lược
(At a Glance)

 

Cấp học: 9-12

Môn học:
Lịch sử Hoa Kỳ, Chính phủ, Các vấn đề của Thế giới Hiện đại

Đề tài:
Nhân quyền, Quyền công dân, Quyền bầu cử

Các kỹ năng tư duy bậc cao:
Điều tra, Tổng hợp, Đánh giá

Trọng tâm học tập:
Phân tích lịch sử, Trách nhiệm chính trị

Thời gian cần thiết:
13 tiết trên lớp trong 5 tuần

Bối cảnh:
Bang New Mexico, Hoa Kỳ

Công cụ hỗ trợ (Things You Need)

Đánh giá  >

Chuẩn >

Tài nguyên >

In Hồ sơ bài dạy >